επίβλεψη επιστασία


Η επίβλεψη κάθε κατασκευής, πέραν του ότι είναι υποχρεωτική, είναι και απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση της σχεδιασθείσας κατασκευής. Η σωστή και ανελλιπή επίβλεψη όλων των φάσεων της κατασκευής συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου με οικονομικότερο και καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα.

Σε μικρής και μεσαίας κλίμακας έργα, αν ζητηθεί, το γραφείο μας έχει δυνατότητα πλήρης επίβλεψης και οργάνωσης (Project Management) της κατασκευής σύμφωνα με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, προσφέροντας έτσι και τεχνικό και οικονομικό management.

Οι τυπικές υπηρεσίες που προσφέρουμε κατά την διαχείριση μίας κατασκευής είναι :
• διοικητική και οικονομική οργάνωση έργων
• προμέτρηση – προκοστολόγηση και ανάλυση οικονομικών στοιχείων έργων
• ποιοτική, χρονική και οικονομική διαχείριση έργων
• προετοιμασία διαγωνισμών έργων και εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων
• διαχείριση συμβάσεων και τεχνική επίβλεψη έργων
• παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Σε μεγάλης κλίμακας έργα συνεργαζόμαστε με καταξιωμένες κατασκευαστικές εταιρίες και αναλαμβάνουμε την Υψηλή Επίβλεψη του έργου.

< πίσω