εργασίες ανακαίνισης διακόσμησης


Το γραφείο μας προσφέρει εξειδικευμένες και μεμονωμένες υπηρεσίες για οποιασδήποτε μορφής ή αξίας ανακαίνιση, διαμόρφωση ή/και διακόσμηση υφιστάμενων χώρων.
Με ένα πλήρες δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε όλους τους τομείς της κατασκευής, εγγυόμαστε την ταχύτητα ολοκλήρωσης της κατασκευής, την ακριβή προκοστολόγηση των εργασιών, την ακριβή τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και τον συνεχή έλεγχο του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κύριες υπηρεσίες στα πλαίσια μίας ανακαίνισης:
• Διαχείριση και οργάνωση έργου
• Εύρεση κατάλληλων προμηθευτών και συνεργείων τεχνητών
• Συμβουλή στα πλαίσια της τελικής επιλογής υλικών
• Συλλογή προσφορών για επί μέρους εργασίες και υλικά, σύγκριση και αξιολόγηση
• Οργάνωση εργοταξίου και συντονισμός συνεργείων
• Επίβλεψη τεχνικών εργασιών
• Παρακολούθηση κόστους εργασιών
• Παραλαβή επί μέρους εργασιών και θέση σε λειτουργία του χώρου.

< πίσω