υπηρεσίες υποστήριξης συμβολαιογραφικών πράξεων


Σε αρκετές περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων, όπως η σύσταση οριζόντιας η κάθετης ιδιοκτησίας, εργολαβικά, τεύχη δημοπράτησης, προϋπολογισμοί τράπεζας κα, απαιτούν έγγραφα ή ειδικές διαδικασίες από τον μηχανικό.

 

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου – consulting – με όλες τις πολεοδομικές και νομικές προεκτάσεις, γίνεται με υπόβαθρο την πολυετή εμπειρία και την τριβή των στελεχών μας με όλο το φάσμα των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

< πίσω