βεβαίωση νομιμότητας


Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί απαραίτητο έγγραφο σε κάθε αγοροπωλησία ακινήτου με την οποία δηλώνεται η μη ύπαρξη αυθαιρεσιών σε αυτό. Η βεβαίωση νομιμότητας είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή, δηλαδή για αγοροπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή του ακινήτου σας, ακόμη και αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.4178/13 :
“Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
• στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα
• στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή
• ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.”

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού και τις προσφορές μας.

< πίσω